:: Document Fundacional

Què ens anima? El propòsit.

La fundació INDICIS assumeix els ràpids canvis productius, socials i tecnològics, però vol contribuir-ne a limitar els efectes que perjudiquen l'entorn, posant en perill a llarg termini tant l'estabilitat econòmica com els equilibris en el benestar de la societat, actual i futura.

De què ens ocuparem? El marc d'actuació.

La fundació INDICIS centrarà la seva activitat en el doble pilar de la sostenibilitat i la innovació.

Què volem? Els objectius.

La fundació INDICIS contribuirà a enfortir l'activitat innovadora orientada a definir, formular, desenvolupar i produir nous productes i serveis capaços de generar valor perdurable en el temps.

joncs

Què farem? Les actuacions.

Per a assolir aquest objectiu, la fundació INDICIS impulsarà aquelles innovacions en el disseny capaces de generar progressos tècnics, científics i industrials que estimulin el creixement econòmic tot respectant les necessitats de mantenir i/o millorar el medi ambient.

Com ho farem? Els mitjans.

Per tal de generar, estimular i multiplicar aquestes innovacions, la fundació INDICIS impulsarà la creació d'instituts de recerca aplicada i de desenvolupament, estretament lligats a les empreses i a les institucions, tant públiques com privades i mixtes.

Què produirem? Els productes.

Els instituts de recerca aplicada:

platja

Com els produirem? La manera de treballar.

Els instituts de recerca aplicada i desenvolupament treballaran sota el lema del físic Albert Einstein: "no podem resoldre problemes pensant de la mateixa manera que quan els varem crear". S'organitzaran amb un model que fomentarà la cooperació, el lligam continu entre empresa i coneixement, tant des d'una òptica vertical com transversal.

Centraran la seva activitat en assumptes com la mobilitat, els nous productes, el reciclatge, l'energia, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l'acondicionament d'espais i d'habitatges, entre d'altres.